Podmínky

Příjem zakázek

Text určeny k překladu může být zaslán e-mailem nebo poštou. Nosičem dat může být CD disk, případně předloha na papíře.
Dodavatel oznámí objednateli navrhovanou cenu za tyto služby a termín dodání požadovaných služeb, přitom se cena za jednotku (ve většině případů cena za normostranu) nemůže během provedení překladu měnit.
 

Objednávka

V případě, že objednatel akceptuje nabídnutou cenu, termín dodání požadovaných služeb a ostatní podmínky, zašle dodavateli závaznou objednávku v písemné formě (prostřednictvím e-mail zprávy), která obsahuje fakturační údaje a zasílací adresu objednatele, jméno objednávající osoby a přesnou specifikaci požadované služby. Zasláním zpětného potvrzení objednávky se tato stává pro obě strany závaznou.

Výchozí text, dodaný k překladu, musí být věcně, terminologicky a lingvisticky srozumitelný a musí mít čitelnou a přehlednou podobu. Nebude-li zadání výchozího textu splňovat tyto náležitosti, neručí překladatel za správnost překladu a nenese odpovědnost za případné škody, které objednavateli vzniknou v důsledku nesprávného překladu.
 

Zpracování zakázek

Překlady a korektury se provádí v MS-Word, MS-Excel, Adobe Acrobat (soubory PDF) a MS-PowerPoint, nebo ACAD. Webové projekty můžou být provedeny přímo v html kódu. Na vyžádání přeložené či zkorigované soubory můžou být dodány rovněž ve formátu PDF.

V případě mimořádně náročného textu z hlediska terminologického nebo věcného, nebo pokud objednavatel požaduje v překládaném textu dodržování jím používaných termínů, odborných a zvláštních výrazů, zkratek a podobně, vyhrazuje si dodavatel právo průběžně konzultovat s objednavatelem takové odborné výrazy a zkratky v textu obsažené. Objednatel se zavazuje spolupracovat s dodavatelem na vysvětlení podobných výrazů, v opačném případě dodavatel neodpovídá za nedostatečnou přesnost překladu a případné škody.

Předání zakázek

Hotová zakázka Vám může být zaslána e-mailem, faxem, poštou (na nosiči dat nebo v tištěné podobě). Tisk je možný ve formátu A4 na laserové tiskárně (černobíle nebo barevně). Objednavatel je povinen převzít vyhotovenou zakázku dohodnutým způsobem v dohodnutém termínu a toto převzetí zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit. Pokud objednavatel tuto povinnost nesplní a ani neurguje dodání zakázky ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky, zhotovitel předpokládá, že objednavatel zakázku řádně převzal.
 

Důvěrnost

Dodavatel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o obsahu všech podkladů a materiálů, které obdržel od objednatele k provedení objednaných služeb, nebude šířit jakýmkoliv způsobem obsah materiálů předaných objednatelem ke splnění předmětu objednávky ani tyto jakkoliv používat k vlastnímu prospěchu nebo ku prospěchu třetích osob.

Platba

Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené překladatelské služby dle objednávky uhradí dodavateli dohodnutou cenu, a to na základě faktury řádně vystavené dodavatelem. Vystavené faktury budou mít splatnost 14 dnů od data vystavení, nedomluví-li se objednatel a dodavatel jinak.

Za jednotku překladatelských služeb se považuje 1 normostrana (NS) výsledného překladu, která se rovná 1800 úhozů (znaků včetně mezer). Nejmenší účtovaná jednotka textu činí 0,5 NS.

Nejsem plátcem DPH
 

Reklamace

Vyskytnou-li se v překladu nedostatky, které brání objednavateli použít přeložený text k požadovanému účelu, překladatel provede v dohodnuté lhůtě jejich odstranění na vlastní náklady.